พับเพรียบ

สติ คือความระลึกได้ / สมาธิ คือ ความตั้งมั่น / ปัญญา คือ ความรอบรู้ในสังขาร
เราไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
กำหนด รู้ปัจจุบัน เพื่อรู้ทั้ง อดีต อนาคต และปัจจุบัน


พับเพรียบ : แบบฝึกหัดจิต
การพับที่ เพรียบพร้อม ด้วย สติ สมาธิ ปัญญา

สร้างทางเลือกในการเจริญภาวนาในรูปแบบที่แตกต่างจากการนั่งสมาธิหรือเดินจงกลม
โดยฝึกหัดจิตให้รู้ถึงสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ผ่านวิธีการพับที่ต่างออกไป
รวมถึงสังเกตความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ โดยเริ่มจากกระดาษที่ใช้ในการพับนี้

ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร a day เล่มที่ 113   เดือนมกราคม 2553
published in “a day”   no.113   January 2010.
ปล.ขอบคุณป่านนะ


สัมภาษณ์ และตีพิมพ์ในนิตยสาร The Secret ปีที่ 2 ฉบับที่ 46 (ออกวันที่ 26 พฤษภาคม 2553)
Interview & published in “The Secret”  2nd Year Issue 46 (26 May 2010)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: